Naantalin kaupunkistrategia 2022
Naantalin kaupunkistrategia 2022

MENESTYSTEEMAT

Menestysteemat määrittelevät suunnan kaupungin kehittämiselle vuoteen 2022 saakka.
Ne ohjaavat kaupungin talousarvioiden ja suunnitelmien laatimista sekä kaupungin jokapäiväistä toimintaa.

Viihtyisää asumista ja korkeatasoisia palveluita

Naantali tarjoaa eri elämäntilanteisiin sopivia asumisratkaisuja ja asuinympäristöjä. Kaupungin keskusta on kehittyvä monimuotoisen asumisen ja palvelujen keskus. Luonnonmaa on vetovoimainen pientalovaltaisen asumisen kasvualue. Saaristo tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia merelliselle ja luonnonläheiselle asumiselle. Hyvin hoidetut puistot ja viheralueet luovat viihtyvyyttä asukkaille ja matkailijoille. Naantalissa on monipuoliset kaupalliset sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koulu- ja päiväkotipalvelut kehittyvät tulevaisuuden asukasrakennetta silmällä pitäen ja ne toimivat vetovoimatekijänä lapsiperheille. Pyörätieverkosto mahdollistaa sujuvan lähiliikkumisen koko kaupungin alueella. Kaupungin palvelut ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja hyödyntävät älykästä tekniikkaa. Kaupunki toimii vastuullisesti ympäristön parhaaksi.

Joustavaa päätöksentekoa ja osaavaa johtamista

Naantalin kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon roolit ovat selvät ja keskinäinen yhteistyö on toimivaa. Työtä tehdään yhdessä kaupungin ja kaupunkilaisten eteen avoimuuden, luottamuksen ja keskinäisen arvostuksen hengessä, johtolankana yhteinen käsitys halutusta tulevaisuudesta. Päätöksenteko tähtää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, joiden toteutumista seurataan ja verrataan muihin kuntiin tai valtakunnan keskiarvoihin. Päätökset syntyvät asiantuntevan valmistelun pohjalta nopeasti ja lähellä asiakasta. Päätöksenteko on tehokasta, organisaatio on matala ja hallinto ketterää. Esimiehet jakavat yhdenmukaisen käsityksen hyvästä johtamisesta ja toimivat sen mukaisesti.

Kilpailukykyinen ympäristö yrityksille

Naantali on yrittäjäystävällinen kunta, joka edistää Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta. Kaupunki tarjoaa nykyisille ja uusille yrityksille kilpailukyisen ja joustavan toimintaympäristön. Saaristo ja matkailu tarjoavat ympärivuotisia liiketoimintamahdollisuuksia, joita yritykset hyödyntävät keskinäisen yhteistyön sekä aktiivisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen avulla. Naantali tunnetaan omaperäisenä kekseliäiden ratkaisujen kaupunkina. Naantali on helposti saavutettavissa; liikenneyhteydet ja -ratkaisut palvelevat kuntalaisten, yritysten ja matkailijoiden tarpeita. Ulkomaiset matkailijat tuovat merkittävästi ostovoimaa Naantaliin. Teollisuussataman, vierasvenesataman ja saariston pienvenesatamien liikenne- ja vierailijamäärät ovat kasvussa. Kaupunki markkinoi itseään persoonallisella ja erottuvalla tavalla.

Aloitteellinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Naantalin kaupunki on haluttu ja arvostettu työnantaja. Työntekijät tuntevat työhönsä liittyvät tavoitteet ja voivat kehittää sopivia toimintatapoja niiden saavuttamiseksi. Työyhteisöillä on käytössä keinoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin seuraamiseksi ja tukemiseksi. Toiminnassa kannustetaan aloitteellisuuteen, joustavuuteen ja itseohjautuvuuteen. Henkilöstön osaamista kehitetään yksilöllisten suunnitelmien pohjalta. Hyvää suoritusta tuetaan uudenlaisten kannustinkäytäntöjen avulla. Työntekijät tekevät luontevasti yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen varmistaen kuntalaisten nopean ja laadukkaan palvelun.

Digi-Naantali palvelee ja osallistaa

Naantali tarjoaa mahdollisuuksia asukkaille ja yhteisöille aktiiviseen toimintaan kaupungin kehittämiseksi. Asukkaiden ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Keskustelulle on kehitetty monipuolisia, eri asukasryhmille sopivia vuorovaikutteisia kanavia. Vapaaehtoistoiminta on voimissaan ja se täydentää luontevasti kaupungin tuottamia palveluja. Asukkaat ja yhteisöt rakentavat monipuolista ja edustavaa kuvaa Naantalista.