Naantalin kaupunkistrategia 2022
Naantalin kaupunkistrategia 2022

Kärkihankkeet

Kärkihankkeet ovat tärkeiden toimenpiteiden muodostamia kokonaisuuksia, joilla Naantali rakentaa menestysteemojen kuvaamaa tulevaisuutta.

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantali

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta-alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.

Kärkitoimenpiteitä:
• Digi-Naantali: sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi; kaupungin
verkkopalvelujen kehittäminen
• Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen Naantalissa
• Palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen ja täytäntöönpano
• Brändi-, viestintä- ja markkinointistrategia
• Koko henkilöstöä koskeva kannustinjärjestelmä

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantali

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutettavuutta ja sisäisiä yhteyksiä sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varmistamalla työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden.

Kärkitoimenpiteitä:
• Seudullisen joukkoliikenneratkaisun kehittäminen Naantalin palvelutason parantamiseksi
• Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi
• Matkailuun soveltuvien alueiden kaavoitus ja markkinointi sekä matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantavat investoinnit
• Kevyen liikenteen väylien rakentaminen pienelle rengastielle yhteistyössä valtion kanssa sekä muun kevyen liikenteen väylästön kehittäminen
• Pysäköintijärjestelyiden kehittäminen keskustassa

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kaupunki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita toiminnoissaan.

Kärkitoimenpiteitä:
• Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen siten, että tarjonta
vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavien toiveita
• Luonnonmaan alueen kehittäminen asumisen ja meriteollisuusyritysten sekä matkailu- ja virkistystoimintojen kasvualueena
• Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen
• Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja
tukeminen
• Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä Itämerihaasteen toimenpideohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä ympäristöohjelma
• Asuntoalueiden uudet energiaratkaisut